image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จำนวนทั้งหมด 8 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

จำนวนทั้งหมด 12 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

จำนวนทั้งหมด 25 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

จำนวนทั้งหมด 35 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14

จำนวนทั้งหมด 29 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 436 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

Jedsadaporn Yaowasert

นายเจษฎาภรณ์ เยาวเสริฐ
Jedsadaporn Yaowasert

เลขที่ 2 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Ratchanon Sutham

นายรัชชานนท์ สุธรรม
Ratchanon Sutham

เลขที่ 3 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thanathip kokfai

นายธนาธิป กกฝ้าย
Thanathip kokfai

เลขที่ 4 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Panumat malasri

นายภาณุมาศ มะลาศรี
Panumat malasri

เลขที่ 5 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Yotsanon Pimnoi

นายยศนนท์ พิมพ์น้อย
Yotsanon Pimnoi

เลขที่ 6 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Theppakarn Prajanay

นายเทพกานต์ ประจะเนย์
Theppakarn Prajanay

เลขที่ 7 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chinnawat Boonlok

นายชินวัตร บุญโลก
Chinnawat Boonlok

เลขที่ 8 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Paradorn Phophat

นายภราดร โพธิ์พัฒน์
Paradorn Phophat

เลขที่ 9 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wadcharadon Tongputorn

นายวัชราดล ทองภูธร
Wadcharadon Tongputorn

เลขที่ 10 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Panpasa Prathumsang

นางสาวพรรภษา ประทุมแสง
Panpasa Prathumsang

เลขที่ 11 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ยุภาวดี สาดแล่น

นางสาวยุภาวดี สาดแล่น
ยุภาวดี สาดแล่น

เลขที่ 12 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Siriyakorn Phanchad

นางสาวสิริยากร พันชาด
Siriyakorn Phanchad

เลขที่ 13 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kanyanat khamto

นางสาวกัญญาณัฐ คำโต
Kanyanat khamto

เลขที่ 14 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Piyatida khamsingsai

นางสาวปิยธิดา คำสิงห์สัย
Piyatida khamsingsai

เลขที่ 15 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wipavinee Phaipong

นางสาววิภาวีณี ไผ่ป้อง
Wipavinee Phaipong

เลขที่ 16 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Benjamat Pranadthanang

นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง
Benjamat Pranadthanang

เลขที่ 17 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Mintra soykham

นางสาวมินตรา สร้อยคำ
Mintra soykham

เลขที่ 18 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Linda Laion

นางสาวลินดา ไลออน
Linda Laion

เลขที่ 19 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wipada Suwannawong

นางสาววิภาดา สุวรรณวงศ์
Wipada Suwannawong

เลขที่ 20 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sorada soboon

นางสาวโศรดา สมบูรณ์
Sorada soboon

เลขที่ 21 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Charanthon Prathammasan

นางสาวชรัญธร ประธรรมสาร
Charanthon Prathammasan

เลขที่ 22 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thitima Ponoonsa

นางสาวธิติมา พลอ่อนสา
Thitima Ponoonsa

เลขที่ 23 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sirilak Tacha

นางสาวศิริลักษณ์ ตะชา
Sirilak Tacha

เลขที่ 24 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kanyarat Bunsit

นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์
Kanyarat Bunsit

เลขที่ 25 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thatphicha Ladnok

นางสาวทัตพิชา ลาดนอก
Thatphicha Ladnok

เลขที่ 26 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Benjamart Duangsri

นางสาวเบญจมาศ ดวงศรี
Benjamart Duangsri

เลขที่ 27 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Benyapa Nontesa

นางสาวเบญญาภา นนเทศา
Benyapa Nontesa

เลขที่ 28 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sirilak Untachai

นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย
Sirilak Untachai

เลขที่ 29 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Amornrat Panyala

นางสาวอมรรัตน์ ปัญญาละ
Amornrat Panyala

เลขที่ 30 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kanyarat Mothongsri

นางสาวกัญญารัตน์ โม้ทองศรี
Kanyarat Mothongsri

เลขที่ 31 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Piyamal Thawalai

นางสาวปิยมาลย์ ทะวะลัย
Piyamal Thawalai

เลขที่ 32 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พลเสนา

นางสาวพรไพลิน พลเสนา
พลเสนา

เลขที่ 33 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Yonlada Thawirit

นางสาวยลดา ทวีฤทธิ์
Yonlada Thawirit

เลขที่ 34 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wanatsanan Wannapat

นางสาววนัสนัน วรรณปัด
Wanatsanan Wannapat

เลขที่ 36 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Lalitpan Namsee

นางสาวลลิตพรรณ นามสี
Lalitpan Namsee

เลขที่ 35 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Trinet chongpun

นางสาวตรีเนตร ชองพูล
Trinet chongpun

เลขที่ 37 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sujittra Dongmaitree

นางสาวสุจิตรา ดงไมตรี
Sujittra Dongmaitree

เลขที่ 38 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kanyani saenwong

นางสาวกัญญาณี แสนวงษ์
Kanyani saenwong

เลขที่ 39 ห้อง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6