image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จำนวนทั้งหมด 8 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

จำนวนทั้งหมด 12 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

จำนวนทั้งหมด 25 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

จำนวนทั้งหมด 35 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14

จำนวนทั้งหมด 29 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 436 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

Thananchai Paima

นายธนันชัย ไปมา
Thananchai Paima

เลขที่ 1 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Julajak Pongtee

นายจุลจักร ปองตี
Julajak Pongtee

เลขที่ 2 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Navee Nonmultree

นายนาวี นนมุลตรี
Navee Nonmultree

เลขที่ 3 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Poowadol saseeda

นายภูวดล สาสีดา
Poowadol saseeda

เลขที่ 4 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Anuwat Phonnuan

นายอนุวัฒน์ พลนวน
Anuwat Phonnuan

เลขที่ 5 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อิทธิเดช โคตรแก้ว

นายอิทธิเดช โคตรแก้ว
อิทธิเดช โคตรแก้ว

เลขที่ 6 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Mongkol Armart

นายมงคล อามาตร
Mongkol Armart

เลขที่ 7 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kitsadin Nintharat

นายกฤษดินทร์ นินทะราช
Kitsadin Nintharat

เลขที่ 8 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kedsadapong Papamai

นายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์
Kedsadapong Papamai

เลขที่ 9 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Teerapat Udommek

นายธีรภัทร อุดมเมฆ
Teerapat Udommek

เลขที่ 10 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kroekkiad patthama

นายเกริกเกียรติ ปัดถามา
Kroekkiad patthama

เลขที่ 12 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jirapong.prasttha

นายจิรพงศ์ ประเศรษฐา
Jirapong.prasttha

เลขที่ 13 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Natthakit Intharasila

นายณัฐกิตติ์ อินทรศิลา
Natthakit Intharasila

เลขที่ 15 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Peeraphat saekhow

นายพีระพัฒน์ แซ่โค้ว
Peeraphat saekhow

เลขที่ 16 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jaranya Prajana

นางสาวจรัญญา ประจะเนย์
Jaranya Prajana

เลขที่ 17 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Natnicha Klinsukhon

นางสาวณัฐนิชา กลิ่นสุคนธ์
Natnicha Klinsukhon

เลขที่ 18 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Tassanee Sangon

นางสาวทัศนีย์ สังออน
Tassanee Sangon

เลขที่ 20 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kamonpan Jitrophat

นางสาวกมลพรรณ จิตโรภาส
Kamonpan Jitrophat

เลขที่ 21 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chutinan changpan

นางสาวชุตินันท์ ช่างปัน
Chutinan changpan

เลขที่ 22 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chatkamon Suanboon

นางสาวฉัตรกมล ส่วนบุญ
Chatkamon Suanboon

เลขที่ 23 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chalida Khuruthanang

นางสาวชลิดา คุรุทานัง
Chalida Khuruthanang

เลขที่ 25 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pirawan singharato

นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท
Pirawan singharato

เลขที่ 26 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wasunan Kaewhawong

นางสาววสุนันท์ แก้วหะวงศ์
Wasunan Kaewhawong

เลขที่ 27 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jantika waimat

นางสาวจันทิกา ไวมาตร
Jantika waimat

เลขที่ 29 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thanawan hianghia

นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย
Thanawan hianghia

เลขที่ 30 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pawina chinlawong

นางสาวปวีณา ชิณละวงศ์
Pawina chinlawong

เลขที่ 31 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sasikarn Pakkate

นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต
Sasikarn Pakkate

เลขที่ 32 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wilawan khumkhudling

นางสาววิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง
Wilawan khumkhudling

เลขที่ 33 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Achiraya Faikhammee

นางสาวอชิรญาณ์ ฝ่ายคำมี
Achiraya Faikhammee

เลขที่ 34 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wanida jando

นางสาววนิดา จันโด
Wanida jando

เลขที่ 36 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sunisa pamotanang

นางสาวสุนิสา ปะโมทานัง
Sunisa pamotanang

เลขที่ 37 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sumitta​ Hongtong​

นางสาวสุมิธตา หงษ์ทอง
Sumitta​ Hongtong​

เลขที่ 38 ห้อง 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6