image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จำนวนทั้งหมด 8 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

จำนวนทั้งหมด 12 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

จำนวนทั้งหมด 25 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

จำนวนทั้งหมด 35 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14

จำนวนทั้งหมด 29 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 436 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

Chonlatran Udorn

นายชลธาร อุดร
Chonlatran Udorn

เลขที่ 1 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Theeraphut Bunsena

นายธีรภัทร บุญเสนา
Theeraphut Bunsena

เลขที่ 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Nattapong yotamat

นายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์
Nattapong yotamat

เลขที่ 3 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Patipat puttawung

นายปฏิภัทธ์ พุทธาวัง
Patipat puttawung

เลขที่ 4 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ธนวัฒน์​ มะ​ลา​ไว​ย์​

นายธนวัฒน์​ มะ​ลา​ไว​ย์​
ธนวัฒน์​ มะ​ลา​ไว​ย์​

เลขที่ 5 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Noiwimon

นายพัฒนศิริ น้อยวิมล
Noiwimon

เลขที่ 6 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Phanuphong Topakhm

นายภาณุพงศ์ โตปะคำ
Phanuphong Topakhm

เลขที่ 7 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Satsawat Plueangklang

นายศาศวัต เปลื้องกลาง
Satsawat Plueangklang

เลขที่ 8 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wirasinee Aiamnok

นางสาววิราสินี เอี่ยมนอก
Wirasinee Aiamnok

เลขที่ 9 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chananchida Phetsang

นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง
Chananchida Phetsang

เลขที่ 10 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sudarat Karanet

นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์
Sudarat Karanet

เลขที่ 10 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thananyapat Bungtong

นางสาวธนันญพัช บุ้งทอง
Thananyapat Bungtong

เลขที่ 12 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Charinee Phonrit

นางสาวชาริณี พลฤทธิ์
Charinee Phonrit

เลขที่ 13 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Nattharika Yatha

นางสาวณัฐริกา ยะถา
Nattharika Yatha

เลขที่ 14 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Phloenphit Kaewsung

นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์
Phloenphit Kaewsung

เลขที่ 15 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Racthaneekorn kongboot

นางสาวรัชนีกร กองบุตร
Racthaneekorn kongboot

เลขที่ 16 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Khuannet Nontasing

นางสาวขวัญเนตร นนทสิงห์
Khuannet Nontasing

เลขที่ 17 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chanita nankeaw

นางสาวชนิตา นันเเก้ว
Chanita nankeaw

เลขที่ 19 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Chompunut Wongsa

นางสาวชมพูนุท วงษา
Chompunut Wongsa

เลขที่ 20 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thanyawatinee Chinphakdee

นางสาวธันยวาทินี ชินภักดี
Thanyawatinee Chinphakdee

เลขที่ 21 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sirirat Janpak

นางสาวสิริรัฐ จันทร์ภักดิ์
Sirirat Janpak

เลขที่ 23 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Rattanawadee kuadnok

นางสาวรัตนาวดี กวดนอก
Rattanawadee kuadnok

เลขที่ 25 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Sasilak Virotjanakorn

นางสาวศศิลักษณ์ วิโรจนากร
Sasilak Virotjanakorn

เลขที่ 26 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Aratitaya Sodapadcha

นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา
Aratitaya Sodapadcha

เลขที่ 27 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Rodjarin Prawatsit

นางสาวรจรินทร์ ประวัติศิษย์
Rodjarin Prawatsit

เลขที่ 28 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6