image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

จำนวนทั้งหมด 37 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

จำนวนทั้งหมด 50 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13

จำนวนทั้งหมด 31 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14

จำนวนทั้งหมด 30 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 525 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.3/14 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

Master kiachtisak

นายเกียรติศักดิ์ ทองหล่อ
Master kiachtisak

เลขที่ 2 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Jakkaphat Khamsamai

นายจักรภัทร คำสมัย
Jakkaphat Khamsamai

เลขที่ 4 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Jirasak Dongphrajaw

นายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า
Jirasak Dongphrajaw

เลขที่ 5 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Natthaphong konkham

นายณัฐพงศ์ ก้อนคำ
Natthaphong konkham

เลขที่ 6 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thanasit Pamakama

นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา
Thanasit Pamakama

เลขที่ 9 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thanwa Kaeothani

นายธันวา แก้วธานี
Thanwa Kaeothani

เลขที่ 10 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Treerat Chumsing

นายธีรัช ชุมสิงห์
Treerat Chumsing

เลขที่ 11 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Nopparat Prakobkool

นายนพรัตน์ ประกอบกุล
Nopparat Prakobkool

เลขที่ 12 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Nanthapong Sihaboonchan

นายนันทพงศ์ สีหาบุญจันทร์
Nanthapong Sihaboonchan

เลขที่ 13 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

bowonpotyalong

นายบวรพจน์ ยาหลง
bowonpotyalong

เลขที่ 15 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Mr.Pawat Tarawadi

นายภวัต ธาราวดี
Mr.Pawat Tarawadi

เลขที่ 16 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Rattaphum Pakkunnan

นายรัฐภูมิ ปักกุนนัน
Rattaphum Pakkunnan

เลขที่ 17 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Wiwatchai. Malasri

นายวิวัฒน์ชัย มะลาศรี
Wiwatchai. Malasri

เลขที่ 19 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

sittikorn bunsri

นายสิทธิกร บุญศรี
sittikorn bunsri

เลขที่ 20 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Surakiad khamsamal

นายสุรเกียติ คำสมัย
Surakiad khamsamal

เลขที่ 23 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Suranan Chaiprap

นายสุรนันท์ ชัยปราบ
Suranan Chaiprap

เลขที่ 24 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Suwijak Rattanapai

นายสุวิจักษณ์ รัตนไพ
Suwijak Rattanapai

เลขที่ 25 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Aphinan Arraphon

นายอภินันท์ อารพล
Aphinan Arraphon

เลขที่ 26 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Aphimongkhon

นายอภิงมคล วรรณปะเก
Aphimongkhon

เลขที่ 27 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Korana Fokklang

นางสาวกรนันท์ ฟอกกลาง
Korana Fokklang

เลขที่ 29 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Nareerat Phimban

นางสาวนารีรัตน์ พิมพ์บาล
Nareerat Phimban

เลขที่ 30 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Pawanya Kangkhonnok

นางสาวปวัญญา กังขอนนอก
Pawanya Kangkhonnok

เลขที่ 31 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Maneerat thamma

นางสาวมณีรัตน์ ธรรมมา
Maneerat thamma

เลขที่ 32 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Rattanapone Fokklong

นางสาวรัตนาภรณ์ ฟอกกลาง
Rattanapone Fokklong

เลขที่ 33 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Watsana Waimongkhun

นางสาววาสนา ไวมงคุณ
Watsana Waimongkhun

เลขที่ 34 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Sasithon Rothom

นางสาวศศิธร รสหอม
Sasithon Rothom

เลขที่ 35 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Supalak Moolnee

นางสาวศุภลักษณ์ มูลณี
Supalak Moolnee

เลขที่ 36 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Supaporn Sa-ingthong

นางสาวสุภาพร สอิ้งทอง
Supaporn Sa-ingthong

เลขที่ 37 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Niracha Patitaungkho

นางสาวณิรชา ปะติตังโข
Niracha Patitaungkho

เลขที่ 38 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Karuna Sophonphatthabadit

นางสาวกรุณา โสภณพัฒนบัญฑิต
Karuna Sophonphatthabadit

เลขที่ 39 ห้อง 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3