image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จำนวนทั้งหมด 8 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

จำนวนทั้งหมด 12 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

จำนวนทั้งหมด 25 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

จำนวนทั้งหมด 35 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

จำนวนทั้งหมด 32 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14

จำนวนทั้งหมด 29 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 436 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.6/11 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

Kacha Kamdam

นายคชา คำดำ
Kacha Kamdam

เลขที่ 1 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

pakornwat lilagud

นายปกรณ์วัทร์ ลิลากุด
pakornwat lilagud

เลขที่ 2 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Ratthanan Kamkokklang

นายรัฐนันท์ คำโคกกลาง
Ratthanan Kamkokklang

เลขที่ 3 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thanaphat Wanchai

นายธนพัทธ์ วันไชย
Thanaphat Wanchai

เลขที่ 4 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Nonthawat wanwe

นายนนทวัฒน์ วันเว
Nonthawat wanwe

เลขที่ 5 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Watchara Chacham

นายวัชระ ชะชำ
Watchara Chacham

เลขที่ 6 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Apirak Munjan

นายอภิรักษ์ มูลจันทร์
Apirak Munjan

เลขที่ 7 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Apisit Jittarit

นายอภิสิทธิ์ จิตริต
Apisit Jittarit

เลขที่ 8 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

NAPHATKIAT PRAMAKHATE

นายนพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต
NAPHATKIAT PRAMAKHATE

เลขที่ 9 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Aphirak Papakang

นายอภิรักษ์ ปาปะกัง
Aphirak Papakang

เลขที่ 10 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jirawat chinat

นายจิรวัฒน์ ชินอาด
Jirawat chinat

เลขที่ 12 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jirayus Chaimongkol

นายจิรายุส ไชยมงคล
Jirayus Chaimongkol

เลขที่ 13 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jiranan Ponyung

นางสาวจิรนันท์ พลยุง
Jiranan Ponyung

เลขที่ 14 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Watcharamon Pajjaka

นางสาววัชรมน ปัจจัยคา
Watcharamon Pajjaka

เลขที่ 15 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Donlaya Nintarach

นางสาวดลยา นินทราช
Donlaya Nintarach

เลขที่ 16 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Benyathip Nonthanam

นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ
Benyathip Nonthanam

เลขที่ 17 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pornnadcha Madthapatang

นางสาวพรนัชชา มัดถาปะตัง
Pornnadcha Madthapatang

เลขที่ 18 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Monpriya khantree

นางสาวมนปริยา ขันตรี
Monpriya khantree

เลขที่ 19 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Orathai Praponsaen

นางสาวอรทัย ประพลแสน
Orathai Praponsaen

เลขที่ 20 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Netedao Worrathao

นางสาวเนตรดาว วรเท่า
Netedao Worrathao

เลขที่ 21 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Muthita Sengna

นางสาวมุทิตา เส็งนา
Muthita Sengna

เลขที่ 22 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wichurada Suebsunthon

นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร
Wichurada Suebsunthon

เลขที่ 23 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jidapha Summart

นางสาวจิดาภา สุ่มมาตย์
Jidapha Summart

เลขที่ 24 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Patchayapawn Anusa

นางสาวพัชญาภรณ์ อนุสา
Patchayapawn Anusa

เลขที่ 25 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pimpaka Attane

นางสาวพิมพกา อัตเนย์
Pimpaka Attane

เลขที่ 26 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Ratchadaporn Upama

นางสาวรัชฎาพร อุปมา
Ratchadaporn Upama

เลขที่ 27 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Anantar Srisa-Ad

นางสาวอนันตาย์ ศรีสอาด
Anantar Srisa-Ad

เลขที่ 28 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Kingkan Moonsombut​

นางสาวกิ่งกาญจน์​ มูลสมบัติ
Kingkan Moonsombut​

เลขที่ 29 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Ketwadee Phonsanga

นางสาวเกตวดี ผลสง่า
Ketwadee Phonsanga

เลขที่ 32 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pimonpan Pasaja

นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ
Pimonpan Pasaja

เลขที่ 33 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Darapan Hnukaew

นางสาวดาราพรรณ หนูแก้ว
Darapan Hnukaew

เลขที่ 34 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Ketkaew donkhun

นางสาวเกตุแก้ว ดอนขันธ์
Ketkaew donkhun

เลขที่ 35 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Thanyaphat Sorawongterakull

นางสาวธันยาภัทร์ โสระวงค์ธีรกุล
Thanyaphat Sorawongterakull

เลขที่ 37 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wijitra Donguthis 

นางสาววิจิตรา ดงอุทิศ
Wijitra Donguthis 

เลขที่ 31 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jirapha Netachat

นางสาวจิราภา เนตะชาติ
Jirapha Netachat

เลขที่ 36 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Khwanchiwa Dapaeng 

นางสาวขวัญชีวา ดาแพง
Khwanchiwa Dapaeng 

เลขที่ 30 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Jirapha Netachat

นางสาวจิราภา เนตะชาติ
Jirapha Netachat

เลขที่ 36 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Pornpimon Chailinfa 

นางสาวพรพิมณ ชัยลฟ้า
Pornpimon Chailinfa 

เลขที่ 38 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Theeraphat Maneethap

นายธีรพัทร์ มณีทัพ
Theeraphat Maneethap

เลขที่ 11 ห้อง 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6