image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

จำนวนทั้งหมด 37 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

จำนวนทั้งหมด 50 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13

จำนวนทั้งหมด 31 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14

จำนวนทั้งหมด 30 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 525 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

Krittaphat Sihaboonnak

นายกฤตภาส สีหาบุญนาค
Krittaphat Sihaboonnak

เลขที่ 1 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Chanachon Putakhet

นายชนะชล ภูตเขต
Chanachon Putakhet

เลขที่ 2 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thapanat polkul

นายฐปนัท พลกุล
Thapanat polkul

เลขที่ 3 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Dachawat srisuk

นายเดชาวัต ศรีสุข
Dachawat srisuk

เลขที่ 4 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Tankhun Naowarat

นายแทนคุณ เนาวรัตน์
Tankhun Naowarat

เลขที่ 5 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thanakrit Saetang

นายธนกฤษ แซ่ตัง
Thanakrit Saetang

เลขที่ 6 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Nawatchaporn Kumbai

นายนวัชพร คำใบ
Nawatchaporn Kumbai

เลขที่ 7 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Patiphat khlangdee

นายปฏิพัทธิ์ คลังดี
Patiphat khlangdee

เลขที่ 8 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Pongsakorn Namueang

นายพงศกร นาเมือง
Pongsakorn Namueang

เลขที่ 9 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Phatsakorn Saetia

นายพัสกร แซ่เตีย
Phatsakorn Saetia

เลขที่ 10 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Phoomrapee Suteeduangsamorn

นายภูมิรพี สุธีดวงสมร
Phoomrapee Suteeduangsamorn

เลขที่ 11 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Phurin Puangaup

นายภูรินทร์ ปวงอูป
Phurin Puangaup

เลขที่ 12 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Wanjakkri payoko

นายวันจักรี พะโยโค
Wanjakkri payoko

เลขที่ 14 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Sirawid Srimahaprom

นายสิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม
Sirawid Srimahaprom

เลขที่ 15 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Akapol Siangboon

นายอรรคพล เสี่ยงบุญ
Akapol Siangboon

เลขที่ 16 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Isarapap Philawut

นายอิสรภาพ พิลาวุฒิ
Isarapap Philawut

เลขที่ 17 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Kamonwan prathumkham

นางสาวกมลวรรณ ประทุมคำ
Kamonwan prathumkham

เลขที่ 18 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Kanyanat Pittana

นางสาวกัญญาณัฐ ปิดตานะ
Kanyanat Pittana

เลขที่ 19 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Chayanin Phansaard

นางสาวชญานิน ผ่านสะอาด
Chayanin Phansaard

เลขที่ 20 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Chutikan Saengphoda

นางสาวชุติกาญจน์ แสงโพธิ์ดา
Chutikan Saengphoda

เลขที่ 21 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thikamporn Tuamkaew

นางสาวฑิฆัมพร ท้วมแก้ว
Thikamporn Tuamkaew

เลขที่ 22 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Natnicha Pama

นางสาวณัฐณิชา ปะมา
Natnicha Pama

เลขที่ 23 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Napharat Sumsap

นางสาวนภรัตน์ สุ่มทรัพย์
Napharat Sumsap

เลขที่ 25 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Pranpriya Khaensa

นางสาวปราณปรียา แคนสา
Pranpriya Khaensa

เลขที่ 26 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Suchawadee chatsri

นางสาวสุชาวดี ฉัตรศรี
Suchawadee chatsri

เลขที่ 27 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Phatchaya Panaputa

นางสาวพัชยา ปะนะภูเต
Phatchaya Panaputa

เลขที่ 28 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Preawa Nammongkol

นางสาวแพรวา นามมงคล
Preawa Nammongkol

เลขที่ 29 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Minlada Prathumthong

นางสาวมีนลดา ประทุมทอง
Minlada Prathumthong

เลขที่ 30 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

wanisa paritesang

นางสาววนิสา ปะริเตสัง
wanisa paritesang

เลขที่ 31 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

warangkanang pimpan

นางสาววรางคนาง พิมพ์พันธุ์
warangkanang pimpan

เลขที่ 32 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Suchanaree Namsri

นางสาวสุชานรี นามศรี
Suchanaree Namsri

เลขที่ 33 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Suphansa Thiphohad

นางสาวสุพรรษา ทีโพธิ์หาด
Suphansa Thiphohad

เลขที่ 34 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Suwalee Suwannaphan

นางสาวสุวลี สุวรรณพันธ์
Suwalee Suwannaphan

เลขที่ 35 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Worachit Pongpai

นายวรชิต ปองไป
Worachit Pongpai

เลขที่ 13 ห้อง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3