ข้อมูลเกี่ยวกับระบบทำเนียบรุ่นออนไลน์

ระบบทำเนียบรุ่นออนไลน์ โรงเรียนวาปีปทุม นี้ จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของท่านผู้อำนวยการ มณูญ เพชรมีแก้ว และท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวัชรินทร์ ติดวงษา เป็นผู้เริ่มต้นโครงการ และได้ประชุม ปรึกษากลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งได้ข้อสรุปว่า จะต้องทำให้คงอยู่ตลอดและสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที เพื่อแทนการใช้กระดาษที่ศิษย์เก่าเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ทั้งนี้ตัวระบบยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านเนื้อหาและการใช้งานหน้าเว็บให้มีความสวยงามและทันสมัยต่อไป