ระบบทำเนียบรุ่น โรงเรียนวาปีปทุม
Yearbook Wapipathum School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (สพม.มค.)

image

กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ

ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนได้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ รวบวมและเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเข้าถึงได้โดยง่ายจึงเกิดระบบนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเก็บ และแสดงข้อมูลของนักเรียนที่จบการศึกษา